Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyObsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

  Kwestię obsługi osób doświadczających trudności w komunikowaniu się reguluje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.).

  Zgodnie z przepisami art. 7 i 8 tej ustawy osoba uprawniona, czyli doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względów na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, ze zm.).

  Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia jej komunikacji i umożliwienia załatwienia spraw w urzędzie. W przypadku skorzystania przez osobę uprawnioną z w/w prawa organy administracji nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  Tutejszy organ podatkowy zapewnia również możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. Na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce "Wykazy oraz zasady udostępniania danych" jest dostępny rejestr tłumaczy języka migowego dla województwa lubelskiego, prowadzony przez Oddział Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie (tel. 81-74-24-226, e-mail: asapala@lublin.uw.gov.pl). Jednocześnie Urząd Skarbowy we Włodawie informuje, że nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie komunikacji w języku migowym.

  Świadczenie usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721; Nr 171, poz. 1016, ze zm.).

  Osoba uprawniona w rozumieniu w/w ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza PJM, SJM i SKOGN co najmniej na 3 dni robocze przez planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być przesłane pocztą elektroniczną: us0619@lb.mofnet.gov.pl, faksem: 82 572-39-00 lub złożone w sekretariacie Urzędu.

  Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Sposób komunikowania się z osobą uprawnioną (e-mail, telefon lub faks).
  4. Wybrana forma komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).
  5. Krótki opis sprawy z jaką zwraca się osoba uprawniona do urzędu (w przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy).
  6. Informacje potwierdzające status osoby niepłenosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności.

  Urząd w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę jego realizacji.

  Piktogram: niepełnosprawniUdogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych

  1. Drugie wejście do budynku Urzędu przy ul. Rynek 9 znajduje się na poziomie chodnika, umożliwia dostęp dla osób z dysfunkcją narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim.
  2. Obsługi osób niepełnosprawnych dokonują osoby pracujące na sali obsługi, a w razie konieczności właściwi z uwagi na charakter załatwianej sprawy pracownicy Urzędu.
  3. Pracownicy pracujący na sali obsługi interesantów są zobowiązani do zwracania uwagi między innymi na osoby niepełnosprawne mające ograniczone możliwości poruszania się, które w miarę możliwości powinny być obsłużone poza kolejnością lub, jeżeli jest to możliwe, na odrębnym stanowisku obsługi.

  Dostępne środki komunikacji

  Urząd Skarbowy we Włodawie udostępnia następujące środki wspierające komunikowanie się przez:

  • telefon: 82 572-44-00, 82 572-44-01, 82 572-38-99;
  • fax: 82 572-39-00;
  • e-mail: us0619@lb.mofnet.gov.pl;
  • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: utworzenie konta użytkownika na platformie PUAP jest bezpłatne – uwierzytelnienie Profilu można dokonać w dowolnym urzędzie, także w urzędzie skarbowym.
  • korespondencja pocztą tradycyjną na adres: Urząd Skarbowy we Włodawie, ul. Rynek 9, 22-200 Włodawa.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.05.2015 Data publikacji: 29.05.2015 13:47 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 13:36
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka
  Rejestr zmian