Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz.1243, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (niedosłysząca, głucha, niewidoma), zwana dalej „osobą uprawnioną", ma prawo korzystania w kontaktach z Urzędem Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została przez nią wybrana. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
  Osoba uprawniona może kontaktować się z Urzędem za pomocą następujących dostępnych środków komunikacji:

  • poczta elektroniczna, e-mail: us0618@lb.mofnet.gov.pl;
  • faks: 84 666-01-11;
  • telefon: 84 666-01-17;
  • skrzynka podawcza Urzędu na platformie usług administracji publicznej e-PUAP.
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Rolnicza 17, 21-600 Tomaszów Lubelski.

  Urząd zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Urząd zapewnia osobie uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) bezpłatny dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

  Piktogram: niepełnosprawniZgłoszenie potrzeby skorzystania z usług tłumacza

  Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu w/w ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, chcąca skorzystać z tego świadczenia powinna zgłosić ten fakt na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pomocą środków wymienionych w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 bądź telefonicznie: nr telefonu: 84 666-01-17 lub bezpośrednio w Urzędzie.

  W zgłoszeniu należy podać:

  • informacje dotyczące osoby uprawnionej - imię i nazwisko, adres, PESEL lub NIP;
  • rodzaj sprawy do załatwienia w Urzędzie, a w przypadku sprawy, która jest w toku należy podać numer sprawy;
  • dane kontaktowe - nr telefonu, faksu, poczty elektronicznej – umożliwiające niezwłoczne potwierdzenie uzgodnionego terminu wizyty w Urzędzie;
  • wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN);
  • informacje potwierdzające status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

  Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatny dla osoby uprawnionej, która przedłoży w Urzędzie kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  Po dokonaniu zgłoszenia, Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu w/w ustawy, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji zgłoszonego świadczenia.

  Udogodnienia architektoniczne

  1. Na parkingu Urzędu zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – klientów Urzędu, które zostało odpowiednio oznakowane;
  2. Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostanie się na pater budynku i załatwienie spraw bieżących na Sali Obsługi Klienta;
  3. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Udogodnienia w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych

  1. Przy wyjściu do budynku Urzędu zainstalowany jest dzwonek w celu wezwania pracownika ochrony, który udziela osobie niepełnosprawnej pomocy przy wejściu do Urzędu lub powiadamia telefonicznie pracownika danej komórki organizacyjnej;
  2. Na sali obsługi klienta wydzielono i oznaczono stanowisko informacyjne zajmujące się obsługą osób niepełnosprawnych;
  3. Pracownicy pracujący na sali obsługi klienta są zobowiązani do zwracania uwagi między innymi na osoby niepełnosprawne mające ograniczone możliwości poruszania się, które w miarę możliwości powinny być obsłużone poza kolejnością lub, jeżeli jest to możliwe, na odrębnym stanowisku obsługi.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.05.2015 Data publikacji: 29.05.2015 13:30 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 13:31
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka