Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 578, 1269 i z 2016 r. poz. 1810 i 1948) Dyrektor Izby Skarbowej jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo. Dyrektor Izby Skarbowej jest organem podatkowym, wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego. Dyrektor Izby Skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy kierowanej przez siebie Izby Administracji Skarbowej. Minister Rozwoju i Finansów w drodze zarządzenia określa organizację izby administracji skarbowej oraz nadaje jej statut.

  Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. 2013, poz. 1441) i zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 11).

  Izba Administracji Skarbowej jest państwową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 12:51 Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2017 13:29
  Autor: Marta Szpakowska Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Magdalena Wierzejska
  Rejestr zmian