Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyInformacja dla osób niesłyszących

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim informuje, że na podstawie art. 9 ust. 1 z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z następujących środków wspierających komunikowanie się:

  • poczta elektroniczna: us0606@lb.mofnet.gov.pl;
  • faks: 15 8722466;
  • skrzynka podawcza na e-PUAP;
  • kontakt pisemny: ul. Wojska Polskiego 32, 23-300 Janów Lubelski.

  Urząd zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

  Urząd zapewnia osobie uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) bezpłatny dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy, chcąca skorzystać z tego świadczenia powinna zgłosić ten fakt na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  W zgłoszeniu należy podać:

  • informacje dotyczące osoby uprawnionej - imię i nazwisko, adres, PESEL lub NIP,
  • rodzaj sprawy do załatwienia w urzędzie, a w przypadku sprawy, która jest w toku należy podać numer sprawy,
  • dane kontaktowe - nr telefonu, faksu, poczty elektronicznej – umożliwiające niezwłoczne potwierdzenie uzgodnionego terminu wizyty w Urzędzie,
  • wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN),
  • informacje potwierdzające status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatny dla osoby uprawnionej, która przedłoży w urzędzie kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Po dokonaniu zgłoszenia, urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji zgłoszonego świadczenia.

  Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim zatrudnia dwóch pracowników posługujących się językiem migowym w stopniu podstawowym.

  Piktogram: niepełnosprawniInformacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Budynek urzędu jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  - wydzielenie na parkingu przed urzędem miejsca postojowego przeznaczonego wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,

  - zapewnienie przy wejściu do budynku podjazdu ułatwiającego wjazd wózkiem inwalidzkim,

  - zainstalowanie przy wejściu do budynku dzwonka celem wezwania pracownika ochrony, który może udzielić pomocy przy wejściu do budynku,

  - zapewnienie na parterze budynku toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Budynek urzędu nie posiada windy, co może powodować trudności w przedostaniu się na pierwsze i drugie piętro.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.06.2015 Data publikacji: 01.06.2015 08:52 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2016 11:45
  Autor: Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Jacek Czajka