Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Tryb działania Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1269 ze zmianami);
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201);
  3. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zmianami);
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami);
  5. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 476 ze zmianami);
  6. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2137 ze zmianami);
  7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 ze zmianami);
  8. Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 720 ze zmianami);
  9. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 578 ze zmianami);
  10. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 ze zmianami);
  11. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zmianami);
  12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami);
  13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zmianami);
  14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami);
  15. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764);
  16. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352);
  17. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zmianami);
  18. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zmianami);
  19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami);
  20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zmianami);
  21. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zmianami);
  22. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 299 ze zmianami);
  23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1441);
  24. Rozporządzenie Ministra Finansów 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1542);
  25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 289 ze zmianami);
  26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 69);
  27. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2019);
  28. Zarządzenie nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wspowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych (tekst jednolity: Dz. Urz. MF z 2016 r. poz. 29);
  29. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów (tekst jednolity: Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 11);
  30. Zarządzenie Nr 90 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r., poz. 94 ze zmianami).
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 14:07 Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2017 14:46
  Autor: Marta Szpakowska Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Magdalena Wierzejska
  Rejestr zmian